+ وقتی ناملموس ها هم طراحی می شوند: نگاهی بر طراحی تجربه ها، چاپ شده در فصلنامه چهار باغ، شماره ی 4، بازنشر در مطالعات طراحی: مجموعه مقالات طراحی صنعتی (۱۳۷۰-۱۳۹۰)

+ طراحی در عصر چندپارگی هویت ها، چاپ شده در فصلنامه دستاورد شماره ی 24 و 25، بازنشر در مطالعات طراحی: مجموعه مقالات طراحی صنعتی (۱۳۷۰-۱۳۹۰)

+‌ تمیز مثل حمام: درباره ی آی-پاد و طراحی معاصر، چاپ شده در روزنامه شرق، 7 خرداد 1385

+ سیالیت نوین در طراحی، چاپ شده در فصلنامه دستاورد شماره ی 22 و 23، برگزیده به عنوان یکی از بهترین مقالات در طول 18 سال انتشار،

+ گرایش های معاصر در طراحی صنعتی، چاپ شده در روزنامه جهان صنعت، 1 تیر 1384

+‌ صندلی های مدرن؛ یک نگاه تاریخی، جک ویلیامسون، ترجمه از متن انگلیسی ، چاپ نشده، 1382

Built with Indexhibit